БАЗИС

Економічний післясходовий гербіцид для контролю злакових та широколистих бур’янів у посівах кукурудзи


Описание

Економічний післясходовий гербіцид для контролю злакових та широколистих бур’янів у посівах кукурудзи

Діюча речовина : римсульфурон 500 г / кг , тифенсульфурон-метил 250 г / кг

Препаративна форма : водорозчинні гранули

Хімічна группа : сульфонілсечовини

Тара: пластикова банка 250 г.

Рекомендації до застосування:

Сумісність:

Бакові суміші 

 • Для під­си­лен­ня ­дії ­проти ­видів лобо­ди, гір­ча­ків, ­осоту роже­во­го ­та жов­того, амбро­зії, пас­льо­ну чор­но­го, дурма­ну, нетре­­би реко­мен­ду­ють­ся бако­ві сумі­ші Бази­су 20 ­г/га ­з гербіци­да­ми Есте­рон 0,3-0,4 ­л/га, Бан­вел 4­С 0,2-0,4 ­л/га, Діа­лен ­Супер 0,4-0,5 ­л/га, ­Пріма 0,4-0,6 ­л/га, 1/2 ­норми гер­бі­ци­дів ­на осно­ві 2,4–­Д та ­ін.
 • Для під­си­лен­ня ­дії ­проти видів лобо­ди, гірчаків, осотів, амбро­зії, пас­льо­ну, дурма­ну та беріз­ки польо­вої реко­мен­ду­ють­ся бако­ві сумі­ші Бази­су ­з гер­бі­ци­да­ми Діа­лен ­Супер 0,5-0,8 ­л/га, ­або Банвел 0,3-0,5 ­л/га.
 • Для висо­ко­е­фек­тив­но­го кон­тро­лю злако­вих бур’я­нів, під­си­лен­ня ­дії ­проти дея­ких дво­доль­них бур’я­нів ­та подов­жено­го захи­сту ­від повтор­но­го забур’я­нен­ня (ґрун­то­вої ­дії) реко­мен­ду­єть­ся бако­ва ­суміш Бази­су 15-25 ­г/га ­з гер­бі­ци­дом При­мек­стра ­TZ ­Голд 1,5-2,0 ­л/га, або Примек­стра ­­Голд 2,0 ­л/га.

Механізм дії:

Ба­зис пог­ли­на­єть­ся пе­ре­важ­но лис­тям бур’я­нів і швид­ко пе­ре­мі­щу­єть­ся піс­ля зас­то­су­ван­ня до кін­чи­ків ко­ре­не­вої сис­те­ми і лис­тя. Ба­зис при­пи­няє по­діл клі­тин чут­ли­вих до пре­па­ра­ту бур’янів шля­­хом впли­ву на їхню ен­зим­ну сис­те­му, якої не іс­нує в ор­га­ніз­мі лю­ди­ни та ін­ших теп­лок­ров­них.

Чут­ливі бур’яни вже через кілька годин при­пи­няють ріст і біль­ше не кон­ку­ру­ють із куль­тур­ни­ми рос­ли­нами у спо­жи­ван­ні во­ло­ги і мі­не­раль­них речо­вин. Ви­ди­мі сим­пто­ми, та­кі як при­пи­нен­ня рос­ту, хло­роз, від­ми­ран­ня кін­це­вих па­го­нів і некроз, з’яв­ля­ють­ся че­­рез декілька днів піс­ля засто­су­ван­ня. Пов­на загибель бур’я­нів відбу­вається про­тягом 10-20 днів. Більш стій­кі бур’я­ни або ті, що пе­ре­бу­ва­ють на пізнішій ста­дії рос­ту, в мо­мент зас­то­су­ван­ня мо­жуть зу­пи­ни­ти свій ріст і не ста­но­ви­ти біль­ше кон­ку­рен­ції куль­­тур­ним рос­линам. Це ні­я­ким чи­ном не пов’яза­но з ефек­тив­ністю пре­па­ра­ту, а є нас­лід­ком спе­ци­фічного меха­ніз­му дії Ба­зи­су.

Переваги:

 • Економний страховий гербіцид
 • Відсутність обмежень в сівозміні
 • Простота та зручність використання

Особливостi застосування:

Ба­зис — ре­ко­мен­дації ­до за­сто­су­вання у посівах ку­ку­руд­зи

 • Стадія за­сто­су­ван­ня  на ку­ку­рудзі від 2-х до 5-ти листків.
 • Ре­ко­мен­дується за­сто­со­ву­ва­ти  у посівах ку­ку­руд­зи, яка ви­ро­щується на зер­но і си­лос.
 • Для най­ви­щої ефек­тив­ності Ба­зис слід за­сто­со­ву­ва­ти про­ти мо­ло­дих зла­ко­вих та двосім’ядоль­них бур’янів в стадії їхньо­го інтен­сив­но­го рос­ту.
 • Уникайте використання Ба­зису та бакових сумішей на його основі під час періодів затяжної прохолодної погоди, та значних денних коливань температури (16 і більше градусів).
 • Застосовуйте Базис, якщо температура вночі пе­ред внесенням була вище 10°С, а очікувана темпе­ра­ту­ра вдень не бу­де ви­ще 25°С. Оптимальна температура +15+25°С.
 • Не за­сто­со­вуй­те Ба­зис на по­лях ку­ку­руд­зи про­тя­гом 14 днів до чи після об­роб­ки фо­с­фо­рор­га­нічни­ми інсек­ти­ци­да­ми.
 • Не до­пу­с­кай­те зне­сен­ня чи по­трап­лян­ня робочого роз­чи­ну на суміжні сільсько­го­с­по­дарські куль­тури.
 • Най­кра­ще за­сто­со­ву­ва­ти Ба­зис під час су­хої по­го­ди. Дощ про­тя­гом 2–3 го­дин після за­сто­су­вання мо­же зни­зи­ти ефек­тивність дії пре­па­ра­ту.

Рекомендації стосовно засто­су­вання у посушливих умовах

 • збільшити норму виливу робочого розчину до 300 л/га,
 • збільшити норму ПАР Тренд 90 до 400 — 450 мл/га,
 • обприскування проводити в вечірні та нічні години,
 • обов’язково додавати аміачну селітру або карбамід (4-5 кг/га (фізичної ваги))

Строки внесення

Ба­зис можна вносити в стадії 2-5 листків курудзи на зерно та силос.

 • Базис не загрожує культурі завдяки швидкому розпаду в рослинах кукурудзи.
 • Ба­зис швид­ко роз­кла­да­єть­ся в ґрунті, без за­лиш­ко­вих кіль­кос­тей: пе­рі­од на­пів­роз­па­ду в ґрунті ста­но­вить всьо­го 10 днів. То­му піс­ля збирання вро­жаю ку­ку­­руд­зи мож­на ви­сі­ва­ти будь-які куль­ту­ри.
 • Ба­зис не заг­ро­жує заб­руд­нен­ням від­кри­тим во­дой­мам і ґрунто­вим во­дам, що дає змо­гу зас­то­со­ву­ва­ти йо­го на­віть у во­до­о­хо­рон­них зо­нах.
 • У період зби­ран­ня вро­жаю в зерні ку­ку­руд­зи за­лиш­ко­вих кілько­с­тей гербіци­ду не ви­яв­лено.

Норми витрати:

Норма внесення

20–25 г/га + ПАР ТРЕНД 90 (150 мл на 150 л розчину, проте не менше 300 мл/га).

 • Після­с­хо­до­ве за­сто­су­ван­ня Ба­зи­су за­без­пе­чує ефек­тив­ний контроль як ба­га­то­річ­ни­х зла­ко­ви­х бур’янів, та­ки­х як гу­май, пирій по­взу­чий, так і однорічни­х зла­ко­ви­х — ку­ря­че про­со, мишій, а також двосім’ядоль­ни­х бур’янів, та­ки­х як підма­рен­ник чіпкий, щи­ри­ця звичайна, спо­риш, всі види родини капустяні та ін.
 • Ба­зис успішно за­сто­со­вується як до­поміжний засіб після ви­ко­ри­с­тан­ня ґрунто­вих гербіцидів, як­що не бу­ло от­ри­ма­но до­б­рих ре­зуль­татів, що час­то трап­ляється з ґрунтовими гербіцидами за ду­же су­хої по­го­ди.
 • Ба­зис може бути використаний до сходів та до посіву кукурудзи. — Доречне використання Ба­зи­су + партнер для захисту посівів у технології No-Till.

Додаткова інформація:

Базис — еко­логічно без­печ­ний

 • Базис не загрожує культурі завдяки швидкому розпаду в рослинах кукурудзи.
 • Ба­зис швид­ко роз­кла­да­єть­ся в ґрунті, без за­лиш­ко­вих кіль­кос­тей: пе­рі­од на­пів­роз­па­ду в ґрунті ста­но­вить всьо­го 10 днів. То­му піс­ля збирання вро­жаю ку­ку­­руд­зи мож­на ви­сі­ва­ти будь-які куль­ту­ри.
 • Ба­зис не заг­ро­жує заб­руд­нен­ням від­кри­тим во­дой­мам і ґрунто­вим во­дам, що дає змо­гу зас­то­со­ву­ва­ти йо­го на­віть у во­до­о­хо­рон­них зо­нах.
 • У період зби­ран­ня вро­жаю в зерні ку­ку­руд­зи за­лиш­ко­вих кілько­с­тей гербіци­ду не ви­яв­лено.